Реч декана

 

Агрономски факултет у Чачку уписао је давне 1978. године прву генерацију судената општег смера са циљем школовања високостручних кадрова који ће стећи знања неопходна за пољопривредну производњу у брдско-планинским крајевима, где доминира уситњен земљишни посед и разноврсна пољопривредна производња. Током 35 година успешног рада диплому Агрономског факултета стекло је 1245 студената основних студија, 26 студената мастер академских студија, 99 студената специјалистичких студената, 40 студената магистарских студија и дбрањено је 26  докторских дисертација.

Многи од њих активно су укључени у решавање практичних проблема из струке, не само у Републици Србији, него и на територији других европских земаља.

Садашње време је време динамичнихпромена. Потрошачко друштво и трка за добијањем огромних количина јефтиних намирница довела је до нехумане примене научних сазнања у многим сферама човекове делатности. Свеопшта хемизација и генетички инжењеринг у примарној пољопривредној производњи, као и употреба адитива, конзерванса и антиоксиданата у прехрамбеној индустрији донели су проблем загађености воде, ваздуха и хране. Процењује се да ће у блиској будућности производња здраве хране и пијаће воде постати горући проблем у развоју цивилизације. Страх код потрошача широм света све је већи.

На светском тржишту расте потражња за нутритивно вредном и здравствено безбедном храном, али и за стручњацима који знају како да је произведу. Велике светске компаније које делују у области биотехнологије интензивно улажу у унапређење производње квалитетне, еколошки чисте и здраве хране. Захтеви тржишта све су строжији како у погледу квалитета, тако и у погледу амбалаже, дизајна, а и палете производа.

Област централне Србије представља драгоцене природне ресурсе и добра су полазна основа за имплементирање програма профитабилних технологија и производњу здравствено безбедне хране. Стручна примена савремених агротехничких мера у примарној производњи и оптимизација процеса у погонима прехрамбене индустрије, као императив производње висококвалитетне хране, може се обезбедити само активним учешћем високообразованих кадрова. Eдукaциja je сигурнo нajвaжниja у рaзвojу наше пoљoприврeдe јер ће применом нових знања и технологија пoљoприврeдници у Србији бити кoнкурeнтни нa eврoпскoм и свeтскoм тржишту

Зато се основнаделатност Факултета непрекидно прилагођава савременим захтевима науке и праксе. Корекцијама Наставних планова и формирањем нових студијских програма ускладу са Законом о високом образовању Р. Србије и принципима Болоњске декларације, унапређена је концепција студирања на Агрономском факултету. Данас се настава изводи на четири студијска програмана основним академским студијама: Општа агрономија, Прехрамбена технологија, Воћарство и виноградарство и Зоотехника. Развијена су два студијска програма на мастер академским студијама: Агрономија и Прехрамбена технологија и студијски програм на докторским студијама Агрономије. Сви студијски програми су поново акредитовани.

Запослени на Агрономском факултета свесни су да је значај факултетског образовања данас много већи него пре три и по деценије. Перманентно унапређења студијских програма на свим нивоима, као и унапређење квалитета научноистраживачког рада и  убудуће је задатак свих запослених на Агрономском факултету у Чачку.
 

                                                                                                                    Декан Агрономског факултета

                                                                                                                     проф. др Владета Стевовић